Webshop voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN WEBSHOP BESTELLINGEN
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Optelec NV, dan wel tussen Optelec NV en derden - voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Optelec NV, is Optelec NV niet aansprakelijk, behoudens er sprake mocht zijn van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Optelec NV.

LEVERING
Optelec NV zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren, waarbij Optelec NV er naar streeft om bestellingen van artikelen op werkdagen binnen 48 uur te verzenden, mits deze op voorraad zijn. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst gestand laat.

TRANSPORTSCHADE
Bij constatering van transportschade of ondeugdelijk functioneren van de gekochte artikelen, dient zulks binnen 48 uur schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling verkoop via het contactformulier. U krijgt dan verdere instructies.

PRIJZEN
De verkoopprijzen zoals vermeld zijn in Euro, inclusief BTW en gelden enkel binnen België en zijn exclusief porto- en verzendkosten. Eventuele prijswijzigingen zijn voorbehouden.

VERZENDKOSTEN
Verzendkosten (€ 7,05) worden berekend tot een orderbedrag van € 150,-

PRODUCTEN OP MACHTIGING
Producten die met een machtiging worden vergoed (zoals bv. Daisy spelers) kunnen niet vooraf worden besteld via de webshop en daarna worden verrekend met de machtiging.

BETALINGEN
Betaling kan met Credit Card (Visa, MasterCard, Maestro en AmericanExpress) of via overschrijving. In geval van niet stipte betaling zal Optelec gerechtigd zijn een vergoeding wegens renteverlies te brengen van 1 % per maand. De rentevergoeding is aan het eind van ieder kalenderjaar cumulatief. Een verstreken gedeelte van een maand zal als één maand worden aangemerkt. Optelec is voorts gerechtigd naast de hoofdsom en de rentekosten van de opdrachtgever alle gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten te vorderen die zijn veroorzaakt dor de niet tijdige betaling. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het (laatstelijk geldende) incassotarief met de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €115.

RUILEN - RETOURNEREN - RECLAMEREN
Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Optelec te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Optelec terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. U kunt via het contactformulier contact met ons opnemen. U ontvangt dan verdere instructies.

GARANTIE
Het is vervelend als een artikel niet naar verwachting werkt. Voor kleine problemen vindt u vaak een oplossing in de handleiding van het artikel. Daarnaast kunt voor al uw vragen met betrekking tot een artikel het contactformulier gebruiken. Blijkt uw artikel bij ontvangst defect te zijn en mocht de handleiding of contact met ons niet tot een oplossing leiden, dan kunt u het kosteloos retourneren. Meld via het contactformulier uw probleem en u ontvangt dan verdere instructies. Vul tevens alstublieft op de achterzijde van de factuur/pakbon een duidelijke klachtomschrijving in. Stuur het artikel inclusief alle toebehoren en accessoires en de originele factuur/pakbon in een deugdelijke verpakking kosteloos naar het antwoordnummer dat u van ons ontvangt na aanmelding van uw probleem. Binnen een termijn van drie weken, ontvangt u een vervangend exemplaar. Voor alle hardware en software in ons assortiment gelden fabrieksgaranties. Dat betekent dat u recht heeft op de reguliere garantiebepalingen zoals de fabrikant van het artikel heeft bepaald. Deze garantiebepalingen zijn specifiek voor elk artikel en u vindt ze terug in de meegestuurde documentatie. Mocht u vragen hebben of wilt u aanspraak maken op de garantie, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Uitgesloten van garantie is in elk geval: 1. Vocht- of waterschade 2. Schade door ondeugdelijk gebruik

EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering over op de klant.

GELDIGHEID / TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via de webshop van Optelec NV. Aanvullend gelden onze algemeen verkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24319004. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts schriftelijk worden afgeweken, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

PRIVACY
Zie de Privacy waarin beschreven staat hoe Optelec met verstrekte gegevens omgaat.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Telefoon: 050/357555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.